Bộ tài chính áp quy chế tài chính mới đối với công ty DATC

Ngày 27/7 vừa qua, bộ tài chính vừa ban hành thông tư số 62/2021/TT-BTC về quy chế quy định cơ chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV mua bán nợ Việt Nam (DATC) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo quy chế đã được ban hành thì công ty DATC được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi các khoản nợ và tài sản theo đúng quy định của pháp luật… Được biết thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.

Quy chế tài chính của DATC theo thông tư mới

Theo DATC, về cơ bản, Quy chế mới ban hành kèm theo Thông tư số 62/2021/TT-BTC kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư số 134/2016/TT-BTC. Trong đó, điều chỉnh một số quy định để phù hợp với quy định tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP. Và quy định của pháp luật hiện hành. Như: Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quy chế tài chính của DATC theo thông tư mới
Quy chế tài chính của DATC theo thông tư mới

Theo quy chế được ban hành kèm theo Thông tư, về nguyên tắc chung. DATC được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý. Và sử dụng đối với nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận. Thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi các khoản nợ và tài sản theo quy định tại quy chế này. Và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Đối với khoản nợ mua của công ty

Mỗi khoản nợ mua của công ty (theo thỏa thuận hoặc chỉ định) được xác định là một loại hàng hóa. Công ty có trách nhiệm tổ chức hạch toán, theo dõi từng khoản nợ mua.

Đối với các khoản nợ từ các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Đối với các khoản nợ và tài sản tiếp nhận từ các doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu. Hoặc tiếp nhận theo chỉ định của cấp có thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận, công ty quản lý, theo dõi ngoài báo cáo tình hình tài chính. Và xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế này.

Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu được thực hiện theo phương án đã thỏa thuận (bằng văn bản) với cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, phù hợp quy định của pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Đối với các khoản nợ từ các doanh nghiệp khác

Đối với các doanh nghiệp khác. Việc chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp. Việc sử dụng các khoản nợ và tài sản để góp vốn theo nguyên tắc có hiệu quả trên cơ sở phương án mua, xử lý nợ. Và tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Các tài sản (không bao gồm nợ) trước khi góp vốn phải được xác định lại giá trị. Bởi các tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệp
DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệp

DATC thực hiện thoái vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày DATC chính thức trở thành cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối thông qua tái cơ cấu. Trường hợp quá thời hạn 5 năm mà DATC chưa thực hiện thoái vốn. DATC báo cáo nguyên nhân. Và đề xuất biện pháp xử lý để Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản.

Một số nguyên tắc DATC sử dụng nguồn vốn

Sử dụng vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

Về nguyên tắc sử dụng vốn. Công ty được quyền chủ động sử dụng vốn của mình để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn. Và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực của DATC để hỗ trợ tái cơ cấu. Sắp xếp chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản.

Sử dụng vốn để đầu tư

Sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài công ty. Mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế này. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ. Và tài sản theo cơ chế thị trường. Sử dụng vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

Sử dụng vốn để sửa chữa, nâng cấp tài sản

Sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để sửa chữa, nâng cấp tài sản. Mhằm mục đích gia tăng giá trị và tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản để thu hồi vốn. Hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp tài sản thuộc về đầu tư xây dựng cơ bản phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Một số nguyên tắc DATC sử dụng nguồn vốn
Một số nguyên tắc DATC sử dụng nguồn vốn

Trách nhiệm của DATC đối với vốn nhà nước đầu tư

DATC có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty theo quy định. Việc bảo toàn vốn của công ty được thực hiện bằng các biện pháp. Thực hiện quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận. Chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi. Và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại Quy chế này. Và quy định của pháp luật có liên quan…

Định kỳ hằng năm DATC phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn của công ty. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *