Điều kiện cần để công ty quản lý quỹ kinh doanh chứng khoán phái sinh

Những quy định về các vấn đề chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đã được Chính phủ nêu rõ tại nghị định số 158/2020/NĐ-CP Trong đó, Chính phủ cũng đưa ra những điều kiện mà các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng nếu muốn được cấp giấy chứng nhận để thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Bao gồm các yêu cầu về vốn điều lệ, tình trạng hoạt động, số lượng và trình độ nhân viên,… Để nắm bắt cụ thể các yêu cầu này hãy cùng tìm hiểu qua các thông tin được chúng tôi tổng hợp dưới đây.

Kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì?

Kinh doanh chứng khoán phái sinh là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ các hoạt động. Bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán phái sinh; tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì?
Kinh doanh chứng khoán phái sinh là việc thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ các hoạt động

Làm việc tại công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam; chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam); công ty đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên đối với kinh doanh chứng khoán phái sinh thì chỉ có 2 loại công ty. Bao gồm: chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều kiện để công ty quản lý quỹ được cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh vừa được Chính phủ ban hành; công ty quản lý quỹ phải đáp ứng một số điều kiện nhận định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu

Cụ thể, theo khoản 3, điều 4, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP, công ty quản lý quỹ phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên. Công ty quản lý quỹ còn phải đáp ứng các điều kiện khác. Bao gồm: tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật; không có lỗ trong 02 năm gần nhất. Không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đáp ứng các điều kiện về nhân sự

Đáp ứng các điều kiện về nhân sự
Phải đáp ứng các điều kiện về mặt nhân sự

Đồng thời, giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ. Có tối thiểu 05 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Các nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Kèm với đó là các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Báo cáo tài chính phải được chấp nhận

Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Cụ thể là tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán; báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30/6) phải là chấp nhận toàn phần.