Đóng đủ 30 năm BHXH, nghỉ hưu sẽ nhận lương bao nhiêu?

Lao động nữ về hưu năm 2022 với đầy đủ các điều kiện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm sẽ có thể hưởng lương tối đa. Trong đó, thời điểm nghỉ hưu được tính là kết thúc ngày cuối của tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo như quy định. Đối với người lao động còn tiếp tục làm việc khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu được tính là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động sẽ được nhận lương hưu bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng kề sau thời điểm nghỉ hưu. Chi tiết về việc nhận lương hưu sau khi đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội sẽ có chi tiết trong bài viết của ducatiny.com.

Luật bảo hiểm xã hội quy định về lương hưu

Lao động nữ về hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm sẽ có thể hưởng lương tối đa
Lao động nữ về hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm sẽ có thể hưởng lương tối đa

Từ ngày Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành. Cho đến trước ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định. Tại Điều 54 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng. Đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội. Tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam; mức tối đa bằng 75%.

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình. Và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2021. Nên điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021 cũng sẽ có sự thay đổi.

Điều 56 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 cho biết, từ ngày 01/01/2018. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện. Được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm. Năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b. Khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau

Người lao động sẽ được nhận lương hưu bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng kề sau thời điểm nghỉ hưu
Người lao động sẽ được nhận lương hưu bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng kề sau thời điểm nghỉ hưu

– Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022. Đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022. Đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng. Đóng bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, về hưu trước tuổi. Do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.