Giao dịch và sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán phái sinh tuân thủ theo quy định nào?

Trong quá trình thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh có thể xảy ra một số lỗi như việc thiếu thông tin tài khoản của khách hàng khi chưa cập nhật hệ thống thanh toán; lỗi về vị thế khớp lệnh của giao dịch đóng vị thế lớn hơn số lượng vị thế,… Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành một số nghị định quy định rõ về công tác thực hiện sửa các lỗi nói trên. Cụ thể xử lý như thế nào sẽ được thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.

Quy định về giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư

Để giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản tại thành viên giao dịch. Tài khoản ký quỹ bù trừ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định.

Quy định về giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư
Nhà đầu tư phải đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản giao dịch

Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch; nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán. Với mục đích để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh. Sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định. Trước khi đặt lệnh giao dịch, trong thời gian nắm giữ vị thế và khi thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải ký quỹ theo yêu cầu của thành viên bù trừ. Nhà đầu tư phải đảm bảo giới hạn vị thế trên tài khoản giao dịch. Đúng theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Quy định về sửa lỗi sau giao dịch

Theo Điều 8, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính; Tổng công ty lưu ký và bù trừ CK Việt Nam sửa lỗi sau giao dịch đối 2 trường hợp. Một là các giao dịch thiếu thông tin tài khoản khách hàng; do chưa cập nhật trên hệ thống thanh toán. Hai là giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định về ký quỹ, giới hạn vị thế, giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Lỗi giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng

Đối với lỗi giao dịch đóng vị thế có số lượng vị thế khớp lệnh lớn hơn số lượng vị thế đối ứng trên tài khoản bị đình chỉ giao dịch do vi phạm quy định về ký quỹ, giới hạn vị thế, giới hạn khối lượng mở của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa giao dịch lỗi về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

Lỗi giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng

Lỗi giao dịch thiếu thông tin tài khoản của khách hàng
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải cập nhật lại thông tin khách hàng lên hệ thống

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sửa lỗi về đúng tài khoản của khách hàng. Sau khi đã hoàn tất, cập nhật thông tin trên hệ thống. Trường hợp đến thời điểm quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam mà thành viên bù trừ không thực hiện việc cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ thực hiện sửa giao dịch thiếu thông tin tài khoản về tài khoản tự doanh của thành viên bù trừ.

Các lỗi khác

Đối với các lỗi giao dịch không thuộc các trường hợp trên; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được xem xét. Sau đó báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để xử lý.

Các bên tham gia giao dịch phải chịu trách nhiệm đối với lỗi do mình gây ra; trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm đối với lỗi giao dịch của khách hàng. Bao gồm cả giao dịch của thành viên không bù trừ; khách hàng của thành viên không bù trừ (đối với thành viên bù trừ chung).

Thành viên bù trừ sau khi sửa lỗi sau giao dịch bị mất khả năng thanh toán được sử dụng các nguồn hỗ trợ. Đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2021/TT-BTC. Hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa lỗi sau giao dịch thực hiện theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.