Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/8: POW, VRE, DGW và HAP

Các công ty chứng khoán đã đưa ra báo cáo phân tích những cổ phiếu...