Kiến trúc hiện đại và 5 công trình minh chứng cho sự tồn tại của nó

Tại sao mốc 1918 được coi là điểm khởi đầu của kiến trúc hiện đại?...