1 điểm VNindex bao nhiêu tiền? Cách tính điểm VNindex chi tiết

Điểm VNindex thể hiện rất nhiều về các mã cổ phiếu niêm yết thị trường...