Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/8: VGC, VNM, DDV và NRC

Theo báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán, những cổ phiếu cần...