Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan

Do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước,...