Hoàng Anh Gia Lai gửi văn bản giải trình về con số 1.013 tỷ đồng

Mới đây, doanh nghiệp của “bầu Đức” công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai có văn bản giải trình bổ sung một số vấn đề trong báo cáo tài chính (BCTC) nửa đầu năm 2021. Trong BCTC có giao dịch thanh lý từ công ty CP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Do trước đây phần lỗ ghi nhận trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nay được kết chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Chính vì thế đã dẫn tới trường hợp công ty CP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận khoản lỗ luỹ kế tăng thêm 1.013 tỷ đồng theo báo cáo tài chính soát xét đã công bố trước đây.

Hoàng Anh Gia Lai giải trình về khoản lỗ lũy kế tăng thêm ngàn tỷ

6 tháng đầu năm 2021. Dù ghi nhận lãi ròng 18 tỷ đồng. Nhưng việc thoái vốn HAGL Agrico khiến Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận thêm khoản lỗ luỹ kế 1.013 tỷ. Kéo lỗ luỹ kế của tập đoàn tại ngày 30/6 lên gần 7.372 tỷ đồng. CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa có văn bản giải trình bổ sung các vấn đề trong BCTC bán niên 2021 đã soát xét. Trong đó có giao dịch thanh lý CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Nguyên nhân thứ nhất – ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19

Thứ nhất, Hoàng Anh Gia Lai cho biết trong năm 2020. Do các ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 tới nền kinh tế nói chung. Và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đối tác nói riêng. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện ra soát lại khả năng thu hồi của các khoản phải thu tồn đọng lâu ngay từ các năm tài chính trước đây.

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước. Chưa phản ảnh đầy đủ rủi ro tồn thất của các khoản phải thu này. Trên cơ sở đó, phía Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong liên quan đến dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ dựa trên cơ sở như sau:

Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh các khoản phải thu khó đòi
Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh các khoản phải thu khó đòi

Nguyên nhân thứ hai – thanh lý HAGL Agrico

Thứ hai, Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra giải trình về giao dịch thanh lý HAGL Agrico. Dẫn đến tăng lỗ lũy kế 1,013 tỷ đồng. Vào hồi tháng 1/2021. ĐHĐCĐ bất thường của HAGL Agrico thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico. Để hoán đổi các khoản nợ phải trả. Nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn hoạt động của HAGL Agrico. Ngoài ra, ông Trần Bá Dương đã thay ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) giữ chức Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico.

Căn cứ vào các quy định hiện hành. Và theo mục e điểm 3 điều 50 của Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập. Và trình bày BCTC hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành rà soát các nghiệp vụ thoái vốn. Để kết chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại thời điểm mất quyền kiểm soát. Chính vì lý do đó đã dẫn đến lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tăng thêm 1,013 tỷ đồng. Theo như BCTC soát xét đã công bố.

Hoàng Anh Gia Lai đưa ra giải trình về giao dịch thanh lý HAGL Agrico
Hoàng Anh Gia Lai đưa ra giải trình về giao dịch thanh lý HAGL Agrico

HAGL Agrico thành lập khi nào?

Theo dữ liệu ghi nhận. Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), được thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc tập đoàn. Nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trước đó được sáp nhập. Và chuyển về HAGL Agrico như công ty TNHH Hoàng Anh Attapeu. Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Quang Minh. Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri. Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đăk Lăk.