Chi ngân sách nhà nước hơn 10 triệu tỷ đồng giai đoạn 2021 – 2025

Năm năm tới giai đoạn 2021 – 2025 tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó 28% GDP. Đây là một trong những nội dung về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công trong chương trình hành động của bộ tài chính trong kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa XV đã được quốc hội biểu quyết thông qua. Ngoài ra, chương trình lần này cũng đặt mục tiêu phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của nhà nước và xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu phòng – chống Covid 19 đồng thời từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình hành động của bộ tài chính nhiệm kỳ 2021-2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 7/9/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 trong kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa XV.

Mục tiêu chương trình hành động

Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Chương trình hành động, là cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể: Xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN giai đoạn 2021-2025 hợp lý. Vừa có sức cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. Trong đó, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân. Vừa đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Chương trình hành động của bộ tài chính nhiệm kỳ 2021-2026
Chương trình hành động của bộ tài chính nhiệm kỳ 2021-2026

Đáng chú ý, Bộ tài chính cũng đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 – 2025 không thấp hơn tỷ trọng 16% GDP. Trong đó, từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP, thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng thu ngân sách. Như vậy, có thể thấy thu ngân sách vẫn tiếp tục theo định hướng tăng thu từ nội địa, giảm thu từ xuất nhập khẩu.

Thực hiện đúng dự toán NSNN được Quốc hội quyết định. Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phấn đấu: Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%. Tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%. Giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng. Trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng. Chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng… Như vậy, theo Chương trình này, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước. Chi cho đầu tư dù cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.

Các đại biểu quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ 2021-2025
Các đại biểu quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ 2021-2025

Đối với nợ công, bảo đảm an toàn nợ công với các mục tiêu: Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP (giai đoạn trước là 65% GDP); ngưỡng cảnh báo là 55% GDP. Trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP. Trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Quyết tâm thực hiện toàn diện chương trình hành động

Chương trình hành động của Bộ Tài chính cũng đã đưa ra 11 nhóm giải pháp. Và được cụ thể hóa thành 275 sản phẩm. Bao gồm 182 văn bản quy phạm pháp luật, 32 đề án, chiến lược và 61 báo cáo các loại.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”. Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện hiệu quả, toàn diện chương trình hành động. Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Hàng năm, lồng ghép, đánh giá tình hình thực hiện. Và báo cáo Bộ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra. Và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Chương trình hành động này.